Категории

Общи условия

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • 1. С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на ЕТ НИК - Стоянка Андреева - независим пaртньор на Green master / който спазва българското законодателство за внос и продажба на хранителни добавки /, наричан по-долу за краткост „ТЪРГОВЕЦА” , собственик на уеб-сайт http://pozdraviikrasivi.wes.bg/, извършващ дейност като интернет-магазин, наричан за краткост Сайта или Интернет-магазин, от една страна и от друга потребителите на интернет-магазин - http://pozdraviikrasivi.wes.bg/ .Тези условия обвързват всички потребители. С избирането на стока, линк или бутон, разположени на страниците на http://pozdraviikrasivi.wes.bg/s/termsили линка към настоящите Общи условия, потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия.
 • 2.ЕТ НИК - Стоянка Андреева е регистриран интернет търговец в Търговския регистър с ЕИК 160048997 с седалище гр. Стамболийски, ул. Г.Раковски 11, който има право да извършва Онлайн търговия на стоки и услуги.
 • 3. Потребител по смисъла на настоящите Общи условия е юридическо или физическо лице, което иска да закупи стока/стоки предлагани от Интернет-магазина.
 • 4. Стока по смисъла на настоящите Общи условия е всяка стока, услуга или лекарствен продукт годен за употреба без лекарско предписание, която се предлага от Интернет-магазина.
 • 5. Настоящите Общи условия имат задължителна сила за ЕТ НИК-Стоянка Андреева и за потребителите на Интернет-магазина. При попълване на електронна форма за регистрация и/или извършване на изявление за поръчка, чрез отбелязване в полето "приемам Общите условия", потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и декларира, че е запознат и приема настоящите Общи условия.
 • 6.Настоящият Сайт не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава информация, стоки или услуги. Чрез настоящия Сайт ТЪРГОВЕЦЪТ не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.
 • 7. Никоя част от Сайта и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на ТЪРГОВЕЦА за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание или други продукти. Всяко тълкуване на текстове от настоящите Общи условия в обратен смисъл няма да има обвързващо действие спрямо ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ не приема поръчки за подобни продажби на лекарствени продукти.
 • 8.ЕТ НИК- Стоянка Андреева препоръчва да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на стоките, предлагани чрез Сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в Сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от Сайта, независимо по какъв ред. Информацията за стоките е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Пълнотата и достоверността на информацията не е гарантирана от страна на Витания. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.
 • 9.ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез Сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава. Витания не поема отговорност във посочените тук случаи. Предоставената информация на Сайта няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давана от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни.
 • ДОГОВОР МЕЖДУ ЕТ НИК - СТОЯНКА АНДРЕЕВА И ПОТРЕБИТЕЛ

  • 10. Стоките, които се намират на Сайта не представляват правно обвързваща оферта за потребителите, а следва да се считат като демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на ТЪРГОВЕЦА.
  • 11. За да закупите стока от нашия Сайт, вие трябва:
   • 11.1 Да имате постоянен адрес в Република България
   • 11.2 Да сте попълнили вярно електронната форма за регистрация и/или извършили изявлението за поръчка
   • 11.3 Да сте се съгласили с настоящите Общи условия
   • 11.4 Да посочите точен и валиден телефонен номер, имейл адрес и адрес за доставка
   • 11.5 Да потвърдите поръчката
   • 11.6 Да осигурите достъп и възможност за получаване на избраната стока, и да заплатите стойността на направената поръчка.
   • 11.7 Да заплатите стойността на направената поръчка
   • След натискане на бутона "Потвърди Поръчка", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Модул „Пазарска количка”. Това действие има правно-обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Витания може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс и/или електронна поща. В случай, че бъде отказана поисканата по-горе информация, това автоматично води до отказ на поръчката с или без допълнително уведомление.
   • 12. След извършване на поръчката ще получите автоматично потвърждение на посочен от Вас имейл адрес. От този момент заявката се счита за приета и подлежи на изпълнение от страна на ЕТ НИК - Стоянка Андреева. В случай на невъзможност за изпълнение на част от поръчката или цялата поръчка, ще получите допълнителен имейл или обаждане на посочения от Вас телефон.
   • 13. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоката не е налична. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на три работни дни ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на посочения от потребителя имейл адрес или на посочения телефонен номер
   • III. ДОСТАВКА
    • 14. След потвърждаване на поръчката, стоката се предава на куриер, избран от ТЪРГОВЕЦА. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
    • 15. Поръчаните стоки се доставят от куриер, избран от ТЪРГОВЕЦА, на посочения от клиента "Адрес за доставка" в рамките на 2 до 5 работни дни (в зависимост от спецификата на стоката и адреса). Заплащането за закупените продукти се осъществява посредством метода "Наложен платеж" т.е. заплащането се извършва на куриера при доставката на стоката.
    • 16. При доставка на стоката от куриера, стоката следва да бъде прегледана внимателно от потребителя или упълномощено от него лице (трето упълномощено лице). Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат съобщени незабавно на ТЪРГОВЕЦА с цел упражняване правата на потребителя.
    • 17. При предаване на стоката потребителят или трето упълномощено лице подписват придружаващите я документи. За трето упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за поръчка, но приема доставката на стоката и е приел доставката на посочения от потребителя адрес.
    • 18. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката
    • 19. Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от покупка на стока в 14-дневен срок , считано от датата на получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 52, чл. 54 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП)

     Всички транспортни и други разходи по връщането на Стока са изцяло за сметка на потребителя. В случай на загубване или погиване на Стоката преди получаването й от ТЪРГОВЕЦА, потребителят дължи обезщетение в размер на нейната цена, съгласно действащия ценоразпис на vitania.bg

     ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава в случай на отказ на потребителя от договора за продажба на стоки от разстояние по реда на настоящите Общи условия да върне на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която протебителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

    • В случаите, когато потребителят не е изпълнил изискванията за връщане на предоставените стоки ТЪРГОВЕЦЪТ има право да откаже връщане на заплатените суми или съответно да прихване сумите на ползваните услуги от сумите, дължими на потребителя.

     Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
     • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
     • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
     • при всички други случаи, предвидени със закон.

    • V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

    • 20. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет-магазина. Потребителите могат да поръчват стоки с или без доброволна регистрация на Сайта като изпълнят изискванията на настоящите Общи условия
    • 21. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
    • 22. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
    • 23. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на Сайта.
    • 24. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава:
     • 24.1 да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
     • 24.2 да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към нарушения на съществуващия правен ред;
     • 24.3 да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
     • 24.4 да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на Сайта;
     • 24.5 да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на Сайта или покупка на стоките, представени на Сайта;
     • 24.6 да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
     • 24.7 Да не извършва злоумишлени действия;
     • 24.8 да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Сайта в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката.
     • 25. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на доставката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.
     • VI. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

      • 26. Когато стоката не съответства на поръчката, ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да я приведе в съответствие с нея. Привеждането на потребителската стока в съответствие с поръчката трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
      • 27. След изтичането на срока по предходната клауза потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума в срок от 7 работни дни или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
      • 28. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
      • VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

       • 29. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват закупените стоки.
       • 30. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на Сайта.
       • 31. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите Общи условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предлаганите стоки.
       • 32. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на продуктовата гама, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта.
       • 33. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя собствеността на поръчаните стоки, да достави в срок заявените за покупка стоки, да проверява за техническата изправност на всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
       • 34. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предлаганите стоки. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с покупка на стоки на ТЪРГОВЕЦА от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА.
       • 35. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите потребители, независимо дали са регистрирани при спазване изискванията на българското законодателство и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).
       • 36. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на следния имейл адрес office@vitania.bg. ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите стоки. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство и добрите нрави.
       • 37. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по тези Общи условия при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на стоки извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.
       • 38. ТЪРГОВЕЦА има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други. Тези действия на ТЪРГОВЕЦА ще бъдат извършвани с цел подобряване на услугите и осъществяване на търговската дейност в полза на потребителите.
       • VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

        • 39. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и зашита на личните им данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и/или извършване на заявление за поръчка, като това задължение отпада в случай, че потребителят е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство и приложимите международни актове.
        • 40. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.